SPP Aktiefond Stabil parerar mot alltför stora svängningar

Börsen svänger och många beskriver det aktuella marknadsläget som något osäkert. Att välja en global fond, med strategi att placera i så kallade stabila aktier, kan vara lösningen för de som oroar sig för en större korrektion. Faktum är att denna ”medelväg” kan vara nog så lönsam för placerare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

SPP Aktiefond Stabil är en global aktiefond vars mål är att – precis som namnet indikerar – uppvisa en långsiktig stabil utveckling med lägre kurssvängningar än de marknader som fonden investerar på.

– Vi väljer bort mindre tillväxtbolag till förmån för något större bolag med stabila intäkter och med en färdig affärsmodell. Man kan säga att vi går efter devisen ”what you see is what you get”, säger Henrik Wold Nilsen, som förvaltat fonden sedan den startade för sex år sedan. 

Investeringsstrategin bakom SPP Aktiefond Stabil

Fonden baserar sitt urval av placeringar på två kriterier. Det första kriteriet är att en aktie ska uppvisa en beständig utveckling, alltså en stadig uppgång utan snabba kast vare sig uppåt eller nedåt. Det andra kriteriet är höga och regelbundna utdelningar. Det innebär att bolaget och dess ledning har självförtroende vad gäller bolagets fortsatta utveckling.

– För att välja ut de mest attraktiva företagen använder vi en kvantitativ modell. Antal bolag i fonden ligger normalt på cirka 125 stycken och fonden är överviktad i sektorerna konsumentvaror och fastigheter, där vi ser många av de stabila bolagen, säger Henrik Wold Nilsen.

Positiv avkastning trots svag marknad

– När aktiemarknaden var stark 2016 och 2017 steg också SPP Aktiefond Stabil, om än inte lika mycket som marknaden. När marknaden var svagare 2018 och gick ned över helåret, så hade fonden ändå en positiv avkastning på ett par procent, säger Henrik Wold Nilsen.

Fonden gick upp 1,73 procent jämfört med jämförelseindex MSCI World Net return som sjönk med 1,15 procent under 2018.* Den långsiktiga riskjusterade avkastningen för fonden är något högre än fondens jämförelseindex MSCI World Index Net Return. Det påvisas bland annat genom den genomsnittliga volatiliteten för fonden under de senaste fem åren, som har varit 11,5 procent. Volatiliteten för jämförelseindex har under samma period varit 13,4 procent.**

Därför ska du välja SPP Aktiefond Stabil

Enligt Henrik Wold Nilsen är SPP Aktiefond Stabil speciellt lämplig för de placerare som vill vara exponerade mot aktiemarknaden men som samtidigt vill reducera risken i sina investeringar.

– Det är helt enkelt ett bra alternativ om du vill ha lite mindre svängningar i ditt innehav. Vid stora fall på aktiemarknaden går även denna fond ner, men teorin är att den går ner något mindre än andra aktiefonder. Dessutom är fonden helt fossilfri vilket varit en fördel eftersom investering i till exempel fossila kraftverk uppvisat en sämre utveckling, avslutar Henrik Wold Nilsen.

*Fondens avkastning per 2014-09-30—2019-09-30 i svenska kronor, utan hänsyn till inflation 86,2 procent, jämförelseindex (MSCI World Index Net Return) under samma period 92,9 procent.

**2014-09-30 – 2019-09-30 MSCI World Index Net Return, genomsnittlig volatilitet 13,4 procent och under samma period var siffran 11,5 procent för SPP Aktiefond Stabil.