Jag förvånas över storbolagens ovilja till förändring

”Jag förvånas över storbolagens ovilja till förändring”

De flesta storbolag integrerar i dag hållbarhet i sin affärsidé – men få tänker hållbart när det egna kapitalet ska förvaltas. ” Det är mycket märkligt”, säger Lars Pettersson på SPP/Storebrands Kapitalförvaltning.

Företag och institutioner har under de senaste åren antagit ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål. Lars Pettersson kopplar startskottet för engagemanget, framförallt från kommuner och landsting, till superhållbarhetsåret 2015 då Parisavtalet slöts:

– Sverige har som mål att bli fossilfritt till 2045 men flera kommuner antog ambitiösa mål att lyckas bli klimatneutrala redan 2020 och anstränger sig för att minska sin klimatpåverkan inom energi, transport och livsmedel.

Få är medvetna om att deras kapital kan vara den största klimatboven. År 2015 granskade Sveriges Radio 117 av Sveriges kommuners egna kapitalinvesteringar. Det visade sig att hälften av kommunerna hade miljontals kronor i fonder där oljebolag som Shell och BP ingår.

– Det blev ett rejält uppvaknande för de kommuner som placerar sina pengar via fonder i oljebolag, trots att de har tydliga mål om att minska klimatpåverkan och användning av fossila bränslen. Många kunde se att den egna verksamheten släppte ut mindre CO2 än vad deras investeringar gjorde. Nu har de faktiskt börjat se kopplingen – att de måste göra det aktiva valet att styra om kapitalet, säger Lars Pettersson.

En grupp som förvaltar ett stort kapital, men som dessvärre inte förstått innebörden av hur och deras kapital placeras, är storbolagen och deras pensionsstiftelser, enligt Lars Pettersson:

– Många av dessa stora svenska börsbolag har ett ambitiöst hållbarhetsarbete integrerat i sin affärsverksamhet – det är inte på grund av någon snällhetsfaktor, utan det är i rent överlevnadssyfte och då kunderna kräver detta. Men paradoxalt nog har de inga hållbarhetskriterier när det kommer till det ägda och förvaltade kapitalet. Vi kallar det för hållbarhetsarbetets blinda fläck.

Lars Pettersson menar att storbolagen gömmer sig bakom förklaringen att det finns incitament till att kunna göra en förändring, men att det skulle vara för stora implikationer på deras möjligheter att nå avkastningskraven:

– De förutsätter helt enkelt att hållbara investeringar ger sämre avkastning och högre risk och ifrågasätter att man kan göra indexnära förvaltning fossilfri, eftersom det är många bolag som exkluderas. Med våra Plusfonder har vi nu bevisat att det inte stämmer.

SPP/Storebrands fossilfria Plusfonder möter behovet av indexnära förvaltning med låg avgift. Genom att exkludera cirka 650 bolag som inte ligger inom ramen för SPPs ambitiösa hållbarhetskriterier, optimeras sedan fonderna med mer hållbara bolag.

– Plusfonderna hållbarhetsoptimerar på  tre nivåer. Exkluderade bolag ersätts med bolag som har lågt CO2 och högt hållbarhetsbetyg. En del av fonden dedikeras dessutom till så kallade lösningsbolag, ofta med lösningar inom förnyelsebar energi säger Lars Pettersson och avslutar: 

– Det här är kostnadseffektiva alternativ med en stor trygghet och en oerhört mycket högre grad av hållbarhet än vad de vanliga indexfonderna har.

Risktext:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.