Här är strategin bakom framgångsrika faktorfonden

En faktorfond ger en blandning av aktiv förvaltning och metodisk indexförvaltning. Här berättar Andreas Poole, som förvaltar prisbelönta Storebrand Global Multifaktor, om konceptet.

Faktorfonder, även kallade smart beta-fonder bygger på faktortekniker, som grundar sig på forskning som sträcker sig 20-30 år bakåt i tiden.

Förvaltaren väljer en eller flera faktorer som enligt forskning ska ge meravkastning över tid. Därefter förvaltas fonden som en indexfond för att hålla kostnaderna låga.

Målet med faktorförvaltning är att genom ett bra urval kunna överprestera mot de traditionella marknadsviktade indexen till en lägre risk genom en metodisk indexförvaltning och låga kostnader.

Storebrand Global Multifaktor

Storebrand Global Multifaktor är ett exempel på en så kallad faktorfond, som ger ägarna en blandning av aktiv förvaltning och metodisk indexförvaltning.

”Fonden uppnår meravkastning jämfört med sitt index (MSCI World TNR) genom att ta exponering mot definierade faktorer som man kan förvänta sig ger meravkastning på lång sikt. Många förvaltare väljer olika teman och tror på olika sektorer i olika perioder. Vår fond är istället regions- och sektorneutral vilket innebär att vi inte överviktar eller underviktar i förhållande till index då vi inte tycker det är värt risken och kan vara svårt att tajma”, förklarar Andreas Poole, som förvaltar Storebrand Global Multifaktor i Oslo.

Under de senaste tre åren, har fonden stigit hela 53 procent i svenska kronor* och till en lägre risk än såväl globala fonder och globalindex. Något som också är utmärkande för Storebrand Multifaktor är den jämna avkastningen. På dessa tre år har den bara haft 28 procent negativa månader, relativt till index.

Till skillnad från enfaktorfond, fokuserar Storebrand Global Multifaktor på fyra faktorer samtidigt.

Fonden investerar i fyra bestämda faktorer; värde, storlek, momentum och volatilitet. Varje faktor står för en fjärdedel av fonden.

Värde: Lågt prisade aktier ger högre avkastning än högt prisade aktier över tid. Tanken är att lågt värderade bolag med stabila vinster både ger ett bra kassaflöde och stark balansräkning till skillnad från tillväxtaktier, som bygger på förhoppningar om stora framtida vinster.

Storlek: Mindre företag ger också högre avkastning än större bolag över tid, såsom de så kallade börsjättarna. Den här effekten är väl dokumenterad i ekonomisk forskning, men eftersom merparten av dessa studier är gjorda i USA, är de småföretag som beskrivs snarare medelstora bolag globalt.

Momentum: Aktier som haft en bra avkastning fortsätter ofta ha en god avkastning. Eftersom aktier tenderar att röra sig i en riktning under en viss tidsperiod och det är svårt att säga när momentumeffekten avtar, är denna strategi väldigt aktiv.

Volatilitet: Aktier som på kort sikt inte förändras så mycket i värde ger lika god avkastning som de som varierar mycket i värde, men till en lägre risk. Man vill hitta stabila aktier som har en stabil aktiekurs.

Vilken typ av investerare/fondsparare passar Storebrand Global Multifaktor?
”En multifaktorfond passar en placerare som önskar att uppnå en långsiktig överavkastning genom en metodisk förvaltning. Planerar du däremot att investera kortsiktigt ska du helst undvika aktier. Men jämfört med andra aktiefonder är det här ändå en relativt trygg fond”, påpekar Andreas Poole.

Vad kommer du som förvaltare fokusera på 2018?
”Jag kommer att följa min långsiktiga strategi, vilket jag gjort de senaste fyra åren i den här fonden. Jag har inga taktiska grepp eftersom det är en fond där vi söker långsiktig avkastning. Det som fungerat de senaste fyra åren räknar vi med att det fungerar även 2018.”

*) 20141101-20171031, utan hänsyn tagen till inflation
**) 20121101-20171031, utan hänsyn tagen till inflation

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad hittar du på www.spp.se.