Henrik Wold Nilsen
"Vi följer hela tiden den aktuella forskningen. Bland annat har vi tittat på FNs så kallade Gap Report", säger Henrik Wold Nilsen, som förvaltar SPPs Plusfonder.

Han hittar nya investeringar – tar hjälp av klimatforskare

Många fonder aspirerar på att ha höga hållbarhetskriterier. Men för att leva upp till det krävs det att förvaltaren inte enbart tittar på hur de specifika bolagen presterar gällande miljöhänsyn och ekonomiskt resultat. De måste också ta hänsyn till forskningsrapporter kring miljö- och klimattillståndet, vilket blir en viktig och kompletterande informationskälla vid investeringsbeslut.

Det menar Henrik Wold Nilsen, som förvaltar SPPs Plusfonder. Inte minst anser Wold Nilsen att han i sitt arbete har stor hjälp av det avtal som FN slöt under supermiljöåret 2015 då världens statschefer enades om FNs 17 globala hållbarhetsmål.

Genom avtalet har länderna förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser och vidta andra nödvändiga åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, helst inte mer än 1,5 grader.

Forskningsinstitut och länder världen över kommer nu regelbundet ut med uppföljande studier och rapporter huruvida de överenskomna målen i Parisavtalet är på väg att nås eller inte.

– Anledningen till att det hjälper oss i vårt arbete är att det får oss att sträva framåt och att hela tiden leta nya investeringsmöjligheter, fortsätter Wold Nilsen.

Mer krävs för att målen ska nås

– Vi följer hela tiden den aktuella forskningen. Bland annat har vi tittat på FNs så kallade Gap Report, fortsätter Wold Nilsen, och syftar på den FN-rapport vars slutsats är att de stora industriländernas åtgärder i nuläget inte är tillräckliga för att målen i Parisavtalet ska nås.

– Mer behöver göras, och gäller även oss. Vi måste höja ambitionsnivån ytterligare, säger Wold Nilsen.

Det finns konkreta exempel på hur analyser av vissa sektorer tillsammans med rapporter om klimatförändringen påverkat investeringsbeslut vid förvaltningen av Plusfonderna.

– Vid investeringar och byggen av nya fossila elkraftverk är tidshorisonten 40 år. Så länge är ett kraftverk ekonomiskt lönsamt, säger Wold Nilsen, som menar att de negativa effekterna av de investeringar som görs i dag dröjer kvar i flera decennier.

– Därför, säger Wold Nilsen, avstår vi från att investera i många bolag med anledning av att de deltar i byggandet av nya fossila elkraftverk.

Men investeringsbeslut kan naturligtvis också påverkas i positiv riktning av nya infallsvinklar och nya forskningsrön.

– Vi tittade länge på vad som kan göras för att sprida användningen av exempelvis vindkraft, berättar Wold Nilsen.

Det reella problemet med vindkraft är den naturliga ojämnhet som finns i energiproduktionen, vilket leder till temporära störningar vad gäller tillgången. Med effektivare geografisk fördelning skulle detta problem bli betydligt mindre. Är det vindstilla på ett område så blåser det alltid någon annanstans, lyder resonemanget.

– Därför har vi ökat våra investeringar i bolag som tillverkar kablar för transport av elektricitet över långa avstånd, säger Wold Nilsen.

Hållbara investeringar påverkar

Att ökade investeringar i hållbara energilösningar har betydelse för den generella utvecklingen är Wold Nilsen övertygad om.

– Det är helt klart att energisektorn är ett område där företagen kommit ganska långt i framtagandet av ny hållbar energi och där har investerare haft en positiv inverkan, säger han.

– Däremot har det från investerarhåll varit klart mindre fokus på transportsektorn, vilket lett till att inte lika mycket har hänt inom det området, fortsätter Wold Nilsen som också vill också slå ett slag för vikten av ett effektivare energiutnyttjande.

– Bättre isoleringar av hus samt värmepumpar får klart mindre uppmärksamhet än exempelvis sol- och vindkraft, liksom elbilar, men är lika viktigt för att minska de totala utsläppen, säger han, och menar att Plusfonderna aktivt letar efter bolag inom dessa segment, så kallade lösningsbolag.

Henrik Wold Nilsen vill också poängtera att det vid förvaltningen inte görs något avkall på kravet att bolagen också skall uppvisa starka ekonomiska resultat.

– Det är ofta inom hållbara näringar som vi ser den högsta tillväxten och dynamiken, bland annat drivet av att konsumenterna blir mer medvetna. Det motsatta gäller för fossila bränslen, slår han fast.

Risktext:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.