”Hållbarhet hjälper oss att fatta bättre investeringsbeslut”

Det räcker inte med exkluderingar för att klara världens hållbarhetsutmaningar. För att komma snabbare framåt krävs investeringar i bolag med lösningar på dagens hållbarhetsutmaningar. Det är något som fonden SPP Global Solutions tagit fasta på – investeringar som gör skillnad, på riktigt.

SPP Global Solutions försöker hitta de bolag som har en affärsmodell eller produkter och tjänster som bidrar till lösningen på de globala hållbarhetsutmaningarna.

Tack vare SPP/Storebrands mångåriga och unika kompetens inom hållbara investeringar, har de utvecklat en svårersättlig metodologi. År 1995 etablerade de sitt hållbarhetsteam och i dag arbetar seniora hållbarhetsanalytiker fullt integrerat i kapitalförvaltningen. Robert Vicsai är hållbarhetspecialist och arbetar med institutionella kunder på SPP/Storebrand Kapitalförvaltning. Han jämför hållbarhetsarbete med att lära sig att cykla:

– Efter en tid, ihärdigt arbete, några skrapsår, vurpor och kanske mindre roliga erfarenheter har du potential att bli en duktig cyklist. Och precis så är det med fondens investeringsstrategi. Alla kan i dag prata om hållbarhet. Men det tar tid att bemästra hållbarhetsarbetet, säger han och tillägger:

– Den långa erfarenhet som SPP/Storebrand besitter kring hållbarhet är grunden till fondens framgångsrika strategi. Kunskapen och “skrapsåren” som vi har samlat på oss genom åren hjälper oss att arbeta effektivare samt identifiera risker och möjligheter när det gäller investeringar som bidrar till att lösa framtidens utmaningar.

Hållbarhetsrating – med integrering av de globala målen
SPP/Storebrand har helt integrerat FN:s globala mål i sin hållbarhetsanalys och fonden utgår från detta när investeringar väljs ut. Investeringar i till exempel solenergi är tätt sammankopplat med mål 7 (Hållbar energi för alla) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna). Kombinerat med erfarenheter från SPP/Storebrands framgångsrika faktorförvaltning ämnar fonden leverera på såväl Agenda 2030 som Parisavtalet, berättar Robert Vicsai;

– Fonden är positionerad för att få exponering mot bolag som drar nytta av fyra identifierade trender inom området: lägre klimatpåverkan och resursanvändning, smarta städer som kombinerar större befolkning med lägre miljö- och klimatpåverkan, smarta produkter som bidrar till ett mer effektivt och cirkulärt resursutnyttjande samt digitala tjänster som skapar inkludering där konsumenter som tidigare varit utanför “systemet” enklare kan ta sig in, förbättra sin ekonomi och därigenom sin livssituation.

Robert Vicsai påpekar att många, i diskussionen om Agenda 2030 och de globala målen, gör misstaget att selektera vissa specifika mål som de sedan följer slaviskt.

– Hållbarhetsmålen är inte enskilda, de verkar i symbios och är ämnade att samverka! I fonden ser vi till exempel tydligt digitaliseringen som en möjliggörare. Digital inkludering leder ofta till finansiell inkludering och det i sin tur skapar access till hälsotjänster. Det minskar utanförskap, driver på jämlikhet och minskar fattigdom. Här är Vodafone ett bra exempel på ett företag som vi investerar i och som möjliggör digital inkludering medan Hologic är ett intressant bolag i hälsosektorn från ett jämlikhetsperspektiv.

Det finns ett stort antal bolag på börsen vars affärsidé är att bidra med lösningar på de klimatproblem vi står inför. Många av dem har dessutom en strukturell medvind. Det innebär att man som investerare inte behöver göra avkall på förväntad avkastning till förmån för hållbarhet – tvärt om.

– Vi har till exempel valt att helt utesluta fossilsektorn i fonden. Tittar vi på hur energisektorn har utvecklats under de senaste femton åren kan vi se att det inte är långsiktigt hållbart att investera brett i sektorn, även om det kan finnas undantag. Typexempel på negativ utveckling är kolbolag, där peaken var 2008, säger Robert Vicsai och avslutar:

– Om vi ska nå Agenda 2030 bör vi fokusera på investeringar i hållbar energi, där Scatec Solar är ett ytterst intressant bolag att följa och som fonden investerat i. Det är viktigt i dessa tider, när alla pratar om ”impact”, att också poängtera att SPP Global Solutions är en fond som investerar pengar för att skapa värde på lång sikt – inte bara ur ett samhällsperspektiv utan framför allt ur ett avkastningsperspektiv för dig som investerare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.