Fem frågor till Håkon H. Sætre – portföljförvaltare på Delphi Nordic

Sedan år 2000 är Delphi Fonder en del av Storebrandkoncernen. Förvaltningsmiljön präglas av stabilitet, kontinuitet och att skapa långsiktig meravkastning med utgångspunkt i Delphi-metoden.

Håkon H. Sætre, senior portföljförvaltare, började arbeta på Delphi Fonder 2007 som ansvarig förvaltare för Delphi Norge. Förra året tog han över ansvaret för Delphi Nordic.

– Sedan 2017 har jag koncentrerat mig på aktieförvaltning över hela Norden. Själva förvaltarhantverket är detsamma, men övergången har varit spännande och lärorik. Särskilt eftersom det nordiska investeringsuniverset erbjuder fler möjligheter, säger Håkon H. Sætre.

1. Vad är Delphi Nordics målsättning?
För att uppnå vår målsättning – att slå jämförelseindex över tid – använder vi en kombination av traditionell fundamental analys och trendanalys, det vi brukar kalla för Delphi-metoden. I korta drag går den ut på att vi anser att aktier som har gett bra avkastning över en period också har större chanser till att ge bra avkastning även i framtiden.

Vår investeringsanalys börjar alltid med en trendanalys. Den går ut på att hitta aktier som trendar positivt, det vill säga aktier som har slagit marknadsindex under en tidsperiod. Därefter går vi över i en mer traditionell fundamental tillämpning, där vi försöker att identifiera varför aktien går bra. Utifrån våra analyser av allt från intäkter, marginaler och tillväxt till balansräkning, risk och värdering, försöker vi ta reda på om trenden kommer att fortsätta.

2. Varför anser du att Norden är intressant som investeringsregion?
Eftersom de nordiska länderna har en stor övervikt av globala exportinriktade företag får man indirekt exponering mot hela världsekonomin, men samtidig närhet till bolagen. Dessutom har Norden som region stabila förvaltningssystem, solida finanser, ett bra välfärdssystem och låg politisk risk vilket är positivt.

3. Vad är det som gör att allt fler ser Norden som sin hemmamarknad, i motsats till rena länderfonder?
Först och främst får man en mycket mer diversifierad fond. I en ren norsk eller svensk fond blir investeringarna mer ensidiga, till exempel olja, fisk och råvaror i Norge eller finans och industri i Sverige. Om man använder hela det nordiska investeringuniverset får man en bred och attraktiv exponering. Det är ingen slump att det nordiska investeringsuniverset ofta kallas för ”miniatyrvärlden”.

4. Hur upplever du att aktiv förvaltning i Norden har fungerat för Delphi?
Delphi Fonder har över 25 års erfarenhet av förvaltning i Norden. Kombinationen av Delphi-metoden och Norden som investeringsunivers har gett väldigt goda resultat både absoluta och relativa resultat över tid. Vi ser också goda möjligheter i framtiden. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att aktiemarknaden fluktuerar, vilket gör långsiktighet till vår bästa vän.

5. Vem är fonden lämplig för?
Delphi Nordic passar alla som vi ha en aktiv, nordisk exponering. Fonden är också relevant för investerare som har en stor del av sina tillgångar på hemmaplan. Vi tycker att de nordiska länderna, inte bara Sverige, borde vara den naturliga hemmamarknaden för svenska investerare. Det ger en god riskspridning och goda avkastningsmöjligheter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På www.delphifonder.se hittar du faktablad och prospekt.