Henrik Wold Nilsen, förvaltare SPP/Storebrand

Den hållbara indexnära fonden som har slagit index

Det blir allt tydligare för allt fler att hållbara fonder ger bättre avkastning. Därför väljer nu också många att investera i hållbara och klimatsmarta fonder, både av moraliska och ekonomiska skäl. SPP Global Plus är en sådan fond – som dessutom har gått bättre än index*.

SPP Fonder är idag en av Sveriges ledande kapitalförvaltare med fokus på hållbarhet. Deras marknadsandelar på den svenska fondmarknaden har, mycket tack vare den tydliga strategin, ökat med drygt 50 procent sedan 2010.

– Hos oss är hållbarhetsanalysen en central del i kapitalförvaltningen och ett löfte till våra kunder. Vår strategi för hållbara investeringar bygger på tre metoder – välja in, påverka och välja bort – och de även hand i hand med FN:s globala hållbarhetsmål. En metod löser inte allt utan vi måste kombinera insatser för att få till en varaktig förändring, säger förvaltaren Henrik Wold Nilsen.

Han är övertygad om att SPP:s hållbarhetsstrategi är en av anledningarna till deras framgång. Han anser också att kunskapen på området ökar möjligheterna till att leverera en bra avkastning till andelsägarna, och fonden SPP Global Plus är ett bra exempel på det. SPP Global Plus är en hållbar indexnära fond som lyckats att slå sitt jämförelseindex tack vare fokuset på just hållbarhet. Den framgångsrika förvaltningen har därför belönats med fem stjärnor av Morningstar. Henrik Wold Nilsen är ansvarig för fondens förvaltning:

– En global fond ses av många som basen i förvaltningen. Men de flesta globalfonder tar ingen hänsyn till klimataspekten, det har vi valt att göra i SPP Global Plus.

Aktiva val har varit nyckeln till framgången

Hittills i år har fonden ökat med 28,89 procent (2019-01-01 – 2019-08-31)* efter avgifter vilket är cirka 1,5 procentenheter bättre än jämförelseindex, och det är de aktiva valen som varit nyckeln till framgången.

– Att vi har valt att göra fonden fossilfri** och att vi valt att allokera omkring 8 procent till bolag som jobbar för klimatlösningar har bidragit till överavkastningen, säger Henrik Wold Nilsen.

Vad innebär det rent praktiskt att fonden är fossilfri?

– Våra fossilfria fonder innebär att vi exkluderar bolag som har stora fossilreserver och bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och, eller distribution av fossila bränslen.

Energiutveckling i USA har boostat fonden

Henrik Wold Nilsen menar att trenden mot hållbara investeringar växer sig allt starkare och att efterfrågan på förvaltningstjänster med den inriktningen kommer att fortsätta växa. Som exempel berättar han om den nyligen ändrade lagstiftningen i Kalifornien, som innebär att nybyggda privatbostäder måste förses med solceller på taket.

– Det här var en förändring som vi tidigt identifierade och den har medfört ett lyft för den amerikanska solcellsindustrin.

Utvecklingen inom förnyelsebar energi i USA är ytterligare en faktor som bidragit till fondens starka utveckling. Han nämner bland annat Brookfield Renewable, verksamt inom vattenkraft, Pattern Energy, som håller på med vindkraft och Vivint Solar, som fokuserar på solceller på hustak, som några av de klarast lysande stjärnorna.

– SPP Fonder var tidigt ute med att se mervärdet i hållbar kapitalförvaltning. Bolaget har sedan 2009 haft en hållbarhetsstrategi som genomsyrar hela förvaltningsorganisationen – och Storebrandkoncernen som SPP Fonder ingår i är pionjärer inom hållbar kapitalförvaltning efter att ha arbetat med detta sedan 1995. Men trots det anser Henrik Wold Nilsen att förändringen bara är i sin linda. Vi fortsätter hela tiden att utveckla oss inom hållbarhet för det är ett område som är under ständig utveckling.

Om SPP Fonder:

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. De har 28 stycken fonder och ett förvaltat kapital på drygt 200 miljarder kronor. SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

* Period sedan start 2016-04-16—2019-08-31 avkastning i SEK, utan hänsyn till inflation 66,44 %, jämförelseindex (MSCI World) under samma period 64,70 %.

** Fossilfri – exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.