3 viktiga händelser som påverkat investeringsstrategin för SPP Global Plus 2018

Hur har politiska händelser och regulatoriska krav påverkat SPP Global Plus avkastning i år? Henrik Wold Nilsen, senior portföljförvaltare i Storebrand, guidar oss genom ett händelserikt 2018 där världens blickar riktats mot miljön.

I Henrik Wold Nilsens arbete som portföljförvaltare är det inte bara aspekterna hur bolagen presterar gällande miljöhänsyn och ekonomiska resultat, som spelar in i investeringsstrategin. Han behöver även ha en god omvärldsspaning och följa utvecklingen i världen vad gäller miljö- och klimattillståndet.

Henrik Wold Nilsen framhåller 3 faktorer som varit särskilt viktiga i en god investeringsstrategi för SPP Global Plus under 2018:

1. IPCC:s 1,5-graders-rapport

För att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grad krävs fördubblade ansträngningar. Det konstaterade FN:s klimatpanel IPCC i den specialrapport som sammanfattade forskningsläget och presenterades i Sydkorea tidigare i höst.

Rapporten spelade en stor roll på FN:s klimattoppmöte som pågått i Katowice, Polen under början av december. Förhandlingarna har gått in i en intensivare fas för att förbereda beslutstexter om hur Parisavtalet ska implementeras.

De ökade ansatserna i klimatarbetet stämmer väl in i SPP Global Plus investeringsstrategi, i och med att Plusfonderna inte placerar i bolag som är involverade i kolkraft.

– Förnyelsebar energi kommer att växa i rask takt. Tror man på en fossilfri framtid – att investera ansvarsfullt och hållbart – passar Plusfonden mycket bra, säger Henrik Wold Nilsen.

2. EU:s kvotsystem

Under början av december presenterades Global Carbon Projects årliga rapport som visar att världens koldioxidutsläpp har fortsatt att stiga under 2018 med uppskattningsvis 2,7 procent. Trots alla avtal är vi alltså på väg i fel riktning.

– EU:s kvotsystem för koldioxidutsläpp fokuserar på industri- och elsektorn. Men, i många år har priset varit allt för lågt för att få till en effektiv effekt. Tidigare i år ändrades därför reglerna vilket ledde till att koldioxidpriserna ökade kraftigt. Detta är självklart ett problem för fossila kraftverk samtidigt som det lett till ett uppsving för förnybara producenter, säger Henrik Wold Nilsen.

Ökade priser på koldioxid kommer också öka priset på el, vilket är bra för vattenkraft och förnybar energi, som solenergi och vindkraft.

3. General Electric

Den aktie som Plusfonden har tjänat mest på sedan start, i jämförelse med benchmark, är exkluderingen av General Electric. Efterfrågan på fossila kraftverk minskar markant.

– I och med att vi avstår från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion, liksom distribution av fossila bränslen har vi valt att utesluta General Electric. Detta på grund av deras intäkter från oljeservice , det vill säga att de underlättar och är involverade i byggande av fossila kraftverk, säger Henrik Wold Nilsen och avslutar:

– Företag som bygger nya fossila kraftverk är de första som har fått problem på grund av det gröna skiftet. General Electrics aktiekurs har gått ned cirka 70 procent på två år och företaget har gått från att vara det sjunde största i världsindexet MSCI World, till att i dag vara på plats 108.

Källor
Energimyndigheten
SMHI
TT

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.